รายได้ท่องเที่ยวทะลัก

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปี 2561  กระทรวงจะเน้นเข้าไปศึกษาข้อมูลของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ถูกกฎหมาย มีการกระจายรายได้แท้จริง ไม่ใช่กระจุกอยู่เพียงผู้ประกอบการเพียงบางราย เริ่มต้นที่ธุรกิจโรงแรม ที่พัก รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ เป็นลำดับแรก และในปี 2559 ไทยมีรายได้จากการใช้จ่ายรวมของนักท่องเที่ยว 2.52 ล้านล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ อาทิ บริการที่พักอาศัย 668,000 ล้านบาท ฯลฯ และมีจำนวนสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 81,565 ราย มีการจ้างแรงงาน 4,257,821 ราย เดือน ต.ค.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในไทย 2,723,971 คน ขณะที่ 10 เดือนแรกของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม 28.82 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 1.47 ล้านล้านบาท ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวในไทย 9 เดือนแรกของปีนี้ มีชาวไทย เดินทางท่องเที่ยวในประเทศรวม 109.15 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 695,233 ล้านบาท ถือว่าคนไทยยังเดินทางท่องเที่ยวน้อย เมื่อเทียบกับหลายๆประเทศ ทั้งนี้ 10 เดือนแรก ของปีนี้ไทยมีรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวจากต่างชาติและคนไทยเที่ยวไทยรวมกัน 2.16 ล้านล้านบาท อ้าวอิง

Continue Reading